Deze week in het Europarlement: Luchtkwaliteit, betere regelgeving, belastingontwijking, migratie

Een belangrijke dag voor schonere longen

Woensdag 28 oktober is een doorslaggevende dag voor de luchtkwaliteit in Europa. Om twee redenen: lidstaten nemen een besluit over de foutmarges in de nieuwe testprocedure voor dieselauto's en het Europees Parlement neemt haar positie in omtrent nieuwe landelijk emissieplafonds voor vervuilende stoffen. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is namens de Europese Groenen de onderhandelaar op beide dossiers en stelt vast dat stevige lobby in beide dossiers de ambitie dreigt te verwateren.

#Dieselgate

Lidstaten en de Europese Commissie komen woensdag in Brussel bij elkaar om de regels voor de nieuwe RDE-testprocedure (RDE staat voor Real Driving Emissions) vast te stellen. Belangrijkste punt op de agenda is de zogenaamde 'foutmarge'. Uit gelekte documenten blijkt dat als het aan de ruime meerderheid van de lidstaten ligt dieselauto's nog jaren twee tot drie keer de emissienorm voor de zwaar vervuilende stof NOx mogen blijven overschrijden. Precies dezelfde stof waar Volkswagen frauduleuze software voor installeerde. De techniek om aan de Europese norm (die al in 2007 is vastgesteld!) te kunnen voldoen bestaat gewoon, maar kost meer geld. Zo is in de VS de norm bijna de helft van de Europese: het kan dus. Het ziet er naar uit dat het wederom een overwinning voor de autolobby wordt, met de volksgezondheid als grote verliezer. Meer achtergrondinformatie: EU-landen kiezen voor dieselindustrie in plaats van volksgezondheid

Nieuwe normen luchtkwaliteit

Op dezelfde dag debatteert en stemt het Europees Parlement over nieuwe nationale emissieplafonds voor luchtverontreinigende stoffen (NEC). Lucht trekt zich niets aan van grenzen. Om te zorgen dat heel Europa schone lucht ademt en je niet het slachtoffer wordt van een buurland dat het wat minder nauw neemt met luchtvervuiling, maakt Europa afspraken over welke normen acceptabel zijn. Schrikbarende sterftecijfers en hoge economische kosten door luchtvervuiling laten zien dat een serieuzere aanpak hoognodig is. De stemming die woensdag plaatsvindt, zal de uitgangspositie van het Europees Parlement bepalen voor de onderhandelingen met de Europese Raad, die onder het Nederlands voorzitterschap zullen plaatsvinden. Het belooft een erg spannende stemming te worden. Twee onderwerpen springen eruit.

Ten eerste ligt het emissieplafonds-dossier onder grote druk van de landbouwlobby, die methaan en ammoniak (een grote luchtvervuiler die nog volledig ongereguleerd is) uit het voorstel probeert te krijgen. Ten tweede is er veel onenigheid over het ambitieniveau en bindende doelstellingen voor zowel 2025 als 2030. Een deel van het Europees Parlement wil het ambitieniveau verhogen, aangezien er erg veel overlap is tussen lucht- en klimaatbeleid. Diezelfde Europarlementariërs willen eveneens een bindende doelstelling voor 2025 invoeren, om te voorkomen dat lidstaten het onderwerp op de lange baan schuiven. Er wordt echter veel druk uitgeoefend door nationale regeringen, die het liefst zo zwak mogelijke normen willen hebben om geen additioneel beleid in te hoeven voeren. Steden en regio's smeken echter om meer verantwoordelijkheid op nationaal niveau. Meer achtergrondinformatie: Persbriefing - schone lucht in Europa

Betere Regelgeving?

De Europese Commissie presenteert dinsdag haar werkprogramma voor 2016. Het schrappen van regels om kosten te besparen voor bedrijven is de dominante filosofie geworden bij de Commissie van Juncker en Timmermans. GroenLinks wil dat de Europese Commissie juist meer wetgevend initiatief toont om krachtig te reageren op de grote uitdagingen waar de EU voor staat, onder andere op het vlak van vluchtelingen, migratie, de muntunie en het klimaat. Het Europees Parlement waarschuwde op aandringen van Bas Eickhout de Commissie eerder dat regels schrappen nooit ten koste mag gaan van sociale- en milieubescherming en vroeg de Commissie om duurzaamheid in haar werkprogramma centraal te stellen. GroenLinks zal kritisch kijken of de Commissie die boodschap serieus neemt.

Bevindingen onderzoek belastingontwijking

Maandag stemt de onderzoekscommissie belastingontwijking (TAXE) over haar bevindingen. De commissie die er kwam op initiatief van de groene fractie, geeft naar verwachting stevige aanbevelingen aan de Europese Commissie en lidstaten om belastingontwijking tegen te gaan. De commissie is kritisch over tax rulings die onder andere Nederland verstrekt aan multinationals en wil dat de Europese Commissie rulings vooraf gaat toetsten. Ook spoort de commissie aan tot gezamenlijk Europees optreden tegen belastingparadijzen buiten de EU en ambitieuzere maatregelen dan er in internationaal (OECD) verband zijn afgesproken. GroenLinks hoopt op een sterk signaal van de commissie aan landen als Nederland om hun oneerlijke belastingpraktijken te wijzigen.

Migratie en vluchtelingen

Op dinsdag debatteert het Europees Parlement over de aankomende internationale migratietop tussen de EU-landen en Afrikaanse landen (11 en 12 november). EU-landen hopen op deze top in Valletta onder meer de onderliggende oorzaken van migratie aan te pakken en nauwere samenwerking op het gebied van terugkeer te bewerkstelligen met landen als Eritrea, Egypte en Soedan. GroenLinks vindt dat samenwerking met dictaturen om hun onderdanen terug te nemen of ontwikkelingshulp te conditioneren aan de bereidwilligheid om actief mee te werken aan terugname van (eigen) onderdanen, een beschamende insteek die niets oplost en bovendien niet strookt met mensenrechten. Verder bespreken Europarlementariërs op dinsdag de uitkomst van de speciaal ingelaste top afgelopen zondag over de Westelijke Balkan-route, gezien de nijpende situatie in landen als Hongarije, Kroatië en Servië waar vluchtelingen terug worden geduwd, inadequaat of niet worden opgevangen of juist worden gedetineerd.
Voor GroenLinks is het van belang dat landen zich houden aan de rechten van asielzoekers, Europese wetgeving, en de vluchtelingen naar menswaardige maatstaven opvangen en bescherming bieden.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook