Deze week in het Europees Parlement: prioriteiten van 10 t/m 15 maart

Het wordt een drukke en groene week in het Europees Parlement. Het einde van deze parlementsperiode kent een opeenstapeling van Groene successen.

  • Het rapport van Judith Sargentini dat witwassen aanpakt en dat transparantie moet brengen in de anonieme brievenbusfirma’s wordt door het Europarlement vastgesteld.
  • Na het akkoord met de Europese Raad is het nu aan het Europarlement om het rapport van Bas Eickhout om de superbroeikasgassen uit koelkasten uit te bannen haar zegen te geven en om de wetgeving in te laten gaan.
  • De strijd van Jan Philipp Albrecht voor dataprotectie krijgt deze week haar beslag in de stemming over zijn rapport die onze privacy aanzienlijk zal verbeteren.
  • Onder druk van de Groenen in het Europees Parlement zal eind van de week het voorstel van de Europese Commissie rond zaden teruggestuurd worden: bedrijven als Monsanto krijgen veel te veel macht over ons eten.
  • Tenslotte zal onze Deense collega Margrete Auken in de Milieucommissie haar rapport om plastic tasjes uit te bannen, voorleggen.

Kortom: we gaan een mooie week tegemoet!

Dirk van den Bosch,
persvoorlichter GroenLinks Europa

Wetsvoorstel Sargentini: meer transparantie over eigenaren brievenbusfirma's

Aanstaande dinsdag stemt het Europees Parlement over belangrijke nieuwe Europese wetgeving ter bestrijding van witwassen en belastingontduiking. Judith Sargentini, GroenLinks-Europarlementariër en opsteller van het nieuwe voorstel, heeft een meerderheid achter zich gekregen voor het instellen van een register van uiteindelijke belanghebbenden.

In deze registers moeten bedrijven, trusts en andere entiteiten de identiteit van hun uiteindelijke belanghebbenden registreren; de natuurlijke persoon die uiteindelijk aan de touwtjes trekt en profiteert van de opbrengsten van het bedrijf. Met deze maatregel kunnen witwassers en belastingontduikers zich niet langer achter brievenbusfirma's en ingewikkelde bedrijfsstructuren schuil houden.

Vandaag de dag worden deze bedrijfsstructuren en brievenbusfirma's veelvuldig gebruikt voor criminele activiteiten. Zo concludeerde de Wereldbank dat zeventig procent van de door hen onderzochte corruptiezaken gebruik maakt van brievenbusfirma's voor het witwassen van geld. Recentelijk werd bekend dat de zoon van de verdreven Oekraïense president Viktor Janoekovitsj waarschijnlijk Oekraïens geld wegsluisde via Nederland. Het voorgestelde register verhoogt de transparantie en leidt ertoe dat dit in de toekomst niet meer zomaar ongemerkt kan gebeuren. (Lees ons voorgaand persbericht)

Akkoord over uitfasering van superbroeikasgassen (Rapport Eickhout)

Woensdag stemt het Europees Parlement over het akkoord dat GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout sloot als hoofdonderhandelaar over het uitbannen van het gebruik van F-gassen. Dezesuperbroeikasgassen worden nog veel gebruikt in koeling en airconditioning, maar zijn tot 22.000 keer schadelijker dan CO2. Volgens Eickhout zullen honderden groene ondernemingen in Europa, die nu al zonder deze gevaarlijke F-gassen werken, profiteren van de deal. De Europese wetgeving brengt een wereldwijde overeenkomst om het gebruik van F-gassen te verminderen een stuk dichterbij. (De Correspondent: Zo wordt een wet in Europa gemaakt)

NSA-massasurveillance / bescherming persoonsgegevens (Rapport Albrecht, Duitse Groenen)

De VS moeten stoppen met het grootschalig verzamelen van gegevens van onverdachte Europese burgers. Dat is de conclusie van een onderzoek van de commissie Burgerlijke Vrijheden, waaraan ook GroenLinkser Judith Sargentini deelnam. Het verslag-Moraes bepleit opschorting van het Swift-akkoord met de VS en van het Safe Harbour-besluit over de doorgifte van persoonsgegevens. Het verslag bekritiseert ook de massasurveillance door overheden in de EU, de Britse voorop. In de week waarin de Nederlandse regering met een reactie komt op de commissie-Dessens, neemt het verslag-Moraes duidelijk afstand van één van Dessens aanbevelingen. Het "dringt er bij de Nederlandse regering op aan af te zien van een zodanige uitbreiding van de bevoegdheden van de inlichtingendiensten dat een ongerichte en grootschalige surveillance van kabelgebonden communicatie van onschuldige burgers mogelijk zou worden".

Sargentini en andere Groenen brengen een eerder verworpen amendement opnieuw in stemming: dit roept de EU-landen op om klokkenluider Edward Snowden bescherming te verlenen op hun grondgebied. "I do seek EU asylum", schreef Snowden deze week nog aan het Europarlement. Volgens Sargentini is het onverteerbaar dat Snowden nu afhankelijk is van de bescherming van een agressieve autocraat als Poetin.

Het Europarlement stelt ook zijn standpunt vast over nieuwe Europese wetgeving over bescherming van persoonsgegevens. De voorstellen van de Groene rapporteur Jan Philipp Albrecht verbeteren de privacybescherming veel punten. Ze voorzien onder meer in hoge boetes voor bedrijven die Europese persoonsgegevens overhandigen aan buitenlandse inlichtingendiensten zoals de NSA. (Albrecht werd onlangs geïnterviewd door de Volkskrant.)

Europarlement kritisch over functioneren Trojka

Het Europees Parlement stemt op donderdag over het eindrapport van het parlementaire onderzoek naar de rol van de Trojka van Europese Commissie, Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds die de financiële steunprogramma's in Griekenland, Ierland, Portugal, Spanje en Cyprus begeleidden. De voorbereidende commissies Economische Zaken en Sociale Zaken zijn zeer kritisch over de manier waarop de steunprogramma's zijn opgesteld en uitgevoerd. Zowel in democratisch, economisch als sociaal opzicht heeft de Trojka het vertrouwen in de EU ernstig aangetast. GroenLinks hoopt dat de kritische rapporten niet worden afgezwakt in de plenaire stemming en dat ze vervolgens tot snelle concrete stappen leiden om de nog altijd dramatische situatie in de crisislanden te verbeteren.

Voorbereiding Europese top (Oekraïne, klimaatbeleid)

De huidige crisis en impasse rondom Oekraïne legt de Europese afhankelijkheid van de peilloze onbetrouwbaarheid van Poetin akelig bloot. Elk jaar importeert Europa 400 miljard euro aan fossiele brandstoffen; ongeveer dertig procent van deze gas-, olie- en kolenimporten komen uit Rusland. Op 21 maart is er een Europese top waar het toekomstige Europese klimaat- en energiebeleid op de agenda staat. Volgens GroenLinks dienen de Europese regeringsleiders het voorstel van het Europarlement om meer energie te besparen en meer duurzame energie op te wekken te omarmen. Zo'n afname in klandizie van Ruslands grootste handelspartner raakt olie- en gasboer Poetin in afzienbare tijd in de portemonnee en stelt Europa in staat om beter op te komen voor het recht van de Oekraïners om over hun eigen toekomst te beslissen. Nederland kan hierbij een sleutelrol spelen, als VVD en PvdA hun verzet tegen bindende energiedoelen laten varen. (Bas Eickhout op Joop.nl: Ook zonder sancties kan de EU Poetin treffen)

Stop de Plastic Soep! (rapport Auken, Deense Groenen)

Groene Europarlementariër Margrete Auken stelt nieuwe regels voor om het gebruik van plastic tasjes tegen te gaan. Ze stelt voor om deze in Europa uit te faseren aangezien ze een grote belasting vormen voor het milieu. De zogenaamde plastic soep die op zee ronddrijft schaadt milieu en dier. Onlangs bleek ook dat er in de Donau meer plastic dan vis zit. De Groenen willen bindende afspraken om tot reductie komen van het gebruik van plastic tasjes.

Zadenrichtlijn moet van tafel

Het Europees Parlement verwerpt hopelijk deze week het voorstel van de Europese Commissie omtrent zaden. De marktconcentratie van slechts een handvol bedrijven is een groot problem. Bedrijven als Monsanto krijgen te veel macht met grote gevolgen voor boeren, biodiversiteit en innovatie. De Groenen willen geen patent op leven en geven biologische landbouw de ruimte. Deze zadenrichtlijn is daar het tegenovergestelde van.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook