Europarlementariërs willen ambitieuzer Europees luchtkwaliteitsbeleid

BRUSSEL, 15 juli - “Schrikbarende sterftecijfers en grote economische schade door luchtvervuiling vragen om een serieuzere aanpak van luchtkwaliteit”, vindt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. Hij is dan ook tevreden dat de milieucommissie van het Europees Parlement de eisen aan nationale luchtkwaliteit wil uitbreiden en aanscherpen. Eickhout, onderhandelaar voor de Europese Groenen, pleitte voor ambitieuzere doelen in heel Europa omdat lucht zich nu eenmaal niks van grenzen aantrekt.

Eickhout: “In 2010 telde Nederland 11.000 vroegtijdige sterfgevallen vanwege vervuilde lucht, diezelfde lucht bezorgde ons land een miljard aan directe en minimaal negen miljard aan indirecte economische schade. Deze vervuilende lucht komt grotendeels uit omliggende landen; een sterke Europese aanpak is dus noodzakelijk.”

De Europese Commissie hield in haar wetsvoorstel geen rekening met de wisselwerking tussen lucht- en klimaatbeleid. Een studie uitgevoerd in opdracht van het Europees Parlement toont echter dat er een grote overlap is. “Dit onderzoek laat zien dat bij het combineren van deze dossiers de kosten omlaag kunnen, waardoor de ambitie omhoog kan”, aldus Eickhout.

De christendemocraten zijn het hier volledig mee oneens. Meer ambitie betekent immers dat nationale overheden en de sterk in Brussel sterk vertegenwoordigde agrarische sector, die tot op heden de dans grotendeels ontsprongen is, meer inspanningen zullen moeten leveren.

Dat geldt ook voor Nederland. Een korte blik op de luchtkwaliteitskaart is voldoende om de impact van de intensieve veehouderij op de lucht in het zuidoosten van Nederland te zien. Tevens werd onlangs bekend dat Nederland haar plafond voor mestproductie overschrijdt. “Het wordt tijd dat Nederlandse politici gaan erkennen dat er grenzen zijn aan de groei en intensivering van de agrarische sector”, aldus Eickhout.

In september stemt het gehele Europese Parlement over haar standpunt om de onderhandelingen met de Europese ministers in te gaan. “In de tussentijd zal het Brusselse lobbyapparaat op volle toeren draaien om het standpunt dat vandaag is ingenomen af te zwakken”, waarschuwt Eickhout. “Zaak dus dat de liberalen en sociaaldemocraten hun rug recht houden.”

Wat wil de milieucommissie van het Europees Parlement?

  • Hogere emmissieplafonds voor alle vervuilende stoffen vanwege de wisselwerking tussen lucht- en klimaatbeleid.
  • Kwik toevoegen aan de lijst met vervuilende stoffen waar een emmissielimiet voor ingesteld wordt. de andere vervuilende stoffen zijn: zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), ammoniak (NH3), niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOS), fijn stof (PM2.5) en methaan (CH4).
  • Naast 2020 en 2030 ook bindende doelstellingen voor 2025.
Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.
Webbericht op website GroenLinks Europa:

Deel dit bericht

TwitterFacebook