Groene voorstellen voor het bestrijden van terrorisme

BRUSSEL 7 juni - In september 2017 riep het Europees Parlement een speciale onderzoekscommissie terrorismebestrijding in het leven om uit te zoeken wat de Europese Unie kan doen om nieuwe terroristische aanslagen te voorkomen. Er vonden talrijke hoorzittingen plaats met onder andere Europese en nationale veiligheidsexperts, vertegenwoordigers van veiligheidsinstituties, politie, justitie, slachtoffers, juridische experts en experts op het gebied van radicalisering. Later deze maand presenteren de rapporteurs van deze commissie hun voorstel voor conclusies en aanbevelingen. Judith Sargentini (vice-voorzitter van de speciale onderzoekscommissie terrorismebestrijding) en Jan-Philip Albrecht (co-ordinator van de speciale commissie namens de groenen) presenteren vandaag namens de groene fractie een aanzet voor de aanbevelingen die het Europees Parlement zou moeten doen aan de Europese Commissie en lidstaten.

_____________________________________________________________________________

Groene voorstellen voor het bestrijden van terrorisme

De golf aan terroristische aanslagen sinds de jaren 2000 heeft talloze onschuldige slachtoffers gemaakt en Europa geschokt. Hoewel geen enkele autoriteit kan beloven om de terroristische dreiging volledig weg te nemen, moet ook de EU het maximale doen om terrorisme te bestrijden. Uit de hoorzittingen van de onderzoekscommissie blijkt dat er nog veel te winnen valt bij de grensoverschrijdende samenwerking van politie en justitie. Ook concludeert Groenlinks uit het werk van de commissie dat de preventiekant van terrorisme sterk onderbelicht is.

Naar een gemeenschappelijke Europese veiligheidsstructuur

Hoewel er breed erkend wordt dat er meer moet worden samengewerkt tussen inlichtingendiensten, politie en justitie, en de samenwerking geïntensiveerd is sinds recente aanslagen, ontbreekt er een degelijk Europees raamwerk voor interne Europese veiligheid. Verouderde concepten van nationale soevereiniteit zitten een hechte en efficiënte Europese samenwerking in de weg. Binnenlandse veiligheid en Europese veiligheid zijn synoniem geworden. Wantrouwen tussen autoriteiten en veiligheidsdiensten moet daarom plaatsmaken voor een Europese gedeelde veiligheidsstructuur. Deze Europeanisering van de veiligheidsstructuren betekent dat ook het parlementaire toezicht op Europees niveau versterkt moet worden.

Een Europese opsporingsbureau

In 2017 werd besloten tot de oprichting van een Europees Openbaar Ministerie. Daarmee komt er een efficiëntere bestrijding van criminaliteit en fraude over de grens. GroenLinks wil dat dit Europees openbaar ministerie ook het mandaat krijgt om grensoverschrijdend terrorisme op te sporen en te vervolgen. Op die manier wordt voorkomen dat grensoverschrijdende terroristische misdaad tussen het wal en schip van verschillende nationale jurisdicties valt. Uiteraard moet deze “Europese FBI” worden onderworpen aan strikte standaarden voor voorarrest en de rechten van verdachten.

Minder gegevensverzameling, meer menskracht

Om terroristische dreiging effectief te kunnen volgen, is gerichte surveillance nodig door veiligheidsdiensten van personen die een mogelijk gevaar vormen. Er is menskracht voor nodig om verzamelde gegevens over deze personen effectief te kunnen beoordelen en daarop te reageren. De recente trends richting massa-surveillance en massale dataverzameling die door technologische ontwikkeling mogelijk wordt, maakt het vinden van terroristen niet makkelijker als er onvoldoende menskracht is om uit de gigantische hoeveelheden informatie de juiste conclusies te trekken. Individuele vrijheid en privacy moeten gewaarborgd worden in de strijd tegen terrorisme. GroenLinks wil betere en verplichte uitwisseling van relevante gegevens tussen lidstaten en efficiënter zoekmogelijkheden in de verschillende bestaande nationale en Europese databases zoals het Schengen Informatiesysteem, de Interpol-database van gestolen en verloren documenten.

Strengere regulering van wapenbezit en -export

De diverse schietpartijen in de VS laten zien welke verschrikkelijke gevolgen het gebrek aan strenge wapenregulering heeft. In de EU zijn terroristen vaak aangewezen op illegale wapens, maar ook de Europese interne markt-regels voor wapenbezit zijn nog veel te slap. GroenLinks wil een totaalverbod op het civiel gebruik van automatische en semi-automatische wapens en ook de regels voor het verkrijgen van gevaarlijke chemische producten en explosieven moet verder worden aangescherpt.

Verschillende Europese landen exporteren wapens naar autoritaire regimes waarbij wapens uiteindelijk in handen van terroristische groepen als Al Qaida en Daesh belandden. Daarom wil GroenLinks een Europees verbod op de export van wapens naar landen die het internationaal recht niet respecteren.

Stop de financiering van terroristen

Individuele terroristen hebben soms maar weinig geld nodig om een aanslag te plegen, maar in wereldwijde terroristische netwerken gaat wel degelijk veel geld om. Het is zaak dat de geldstromen richting terroristen worden geblokkeerd. De richtlijn tegen witwassen en financiering terrorisme die Judith Sargentini door het Europees Parlement loodste, maakt het deze netwerken moeilijker om anoniem aan geld te komen, bijvoorbeeld via virtuele munten. Het is dus zaak dat deze richtlijn snel en grondig geïmplementeerd wordt. Er moeten afspraken komen voor voldoende middelen voor de nationale financial intelligence units (FIU) en het Europese informele netwerk moet worden uitgebouwd tot een formele Europese coördinatie van FIUs.

GroenLinks wil daarnaast dat de handel met Jihadistische netwerken wordt tegengegaan door certificering van de import van onder andere kunstobjecten inclusief embargo’s met harde sancties. Er moet bovendien volledige transparantie komen over de herkomst van niet-Europese financiering van religieuze en culturele organisaties zodat het promoten van radicaal gedachtegoed kan worden tegengegaan.

Voorkom dat criminelen terroristen worden

Er is veel overlap tussen criminele netwerken en terroristische netwerken. Veel Jihadistische strijders hebben een crimineel verleden. GroenLinks wil dat de Europese anti-terrorismestrategie specifieke aandacht besteed aan de relatie tussen criminele en terroristische netwerken. Er is snel meer onderzoek nodig om beter op feiten gebaseerd beleid te formuleren die voorkomt dat kleine criminelen de overstap maken naar gevaarlijke terrorist.

Stop radicalisering in gevangenissen

Gevangenissen zijn broedplaatsen voor radicalisering. Uit dit onderzoek naar 79 terroristische daders, bleek dat 45 daarvan eerder een tijd doorbrachten in een gevangenis. Minstens een derde van deze groep radicaliseerde bovendien in de gevangenis. De condities in gevangenissen en de middelen die EU-lidstaten ter beschikking stellen voor het tegengaan van radicalisering, verschillen gigantisch. Lidstaten met overbevolkte gevangenissen met slechte omstandigheden die als leerschool voor terroristen dienen, zijn een evident veiligheidsgevaar voor de gehele Europese Unie. GroenLinks wil daarom strengere Europese minimumeisen over de omstandigheden in gevangenissen en adequate begeleiding van gevangenen gericht op het voorkomen van radicalisering. Ook moeten landen zorgvuldig beleid formuleren voor de terugkeer in de samenleving van terroristische daders die hun straf erop hebben zitten.

Investeer in een inclusieve samenleving

Een goede sociale infrastructuur is essentieel om te voorkomen dat mensen sociaal uitgesloten raken, geen toekomstperspectief zien en weerbaar zijn tegen radicaal gedachtegoed. In veel Europese landen is er jaren of zelfs decennia te weinig geïnvesteerd in cruciale publieke voorzieningen die bijdragen aan de sociale cohesie in samenlevingen: scholen, zorg, geestelijke gezondheidszorg, huisvesting, participatie, sportvoorzieningen, buurt. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de lidstaten, maar Europees economisch en sociaal beleid speelt ook een rol. Jarenlang bezuinigingsbeleid en druk om voorzieningen te liberaliseren hebben de beschikbaarheid en toegang tot essentiële publieke voorzieningen onder druk gezet. Een veilige samenleving vereist juist extra investeringen in de sociale infrastructuur.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook