Vrouwen aan de top in heel Europa

STRAATSBURG, 19 november 2013 – Deze week komt in de Straatsburgsessie het onderwerp 'vrouwen aan de top' ter stemming. Weliswaar ligt er al een mandaat van het Europarlement voor de onderhandelingen met de lidstaten om meer vrouwen in raden toezicht va beursgenoteerde bedrijven te krijgen, maar door het Europarlement nu als geheel te laten stemmen hopen we dat er een nog sterker signaal naar de landen wordt afgegeven om nu echt werk te maken van vrouwen aan de top. Het onderwerp zit in een cruciale fase: de Franse regering pusht momenteel enorm om tot wetgeving te komen en in Duitsland is het deel van de onderhandelingen van de tot stand te komen regering. Mocht Duitsland – voorheen juist tegen deze wetgeving – om gaan, dan is er nog maar een Europees land nodig om een meerderheid in de Europese Raad te krijgen om de voorstellen van Reding en het Europees Parlement werkelijk in te gaan te voeren. Nederland is een van de grote dwarsliggers, in de Tweede Kamer was alleen GroenLinks voorstander van deze wetgeving. GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen is woordvoerder namens de Groenen in het Europees Parlement op dit onderwerp en zal het debat voeren komende dinsdagavond. Zij strijdt al lange tijd voor vrouwen aan de top en startte twee jaar geleden het initiatief Women on Board.

Waarom dit voorstel?

Gelijke rechten voor mannen en vrouwen zouden in heel Europa bewerkstelligd moeten worden. Werk is een van de meest zichtbare plekken waar ouderwetse man-vrouwbeelden in stand worden gehouden. Een belangrijke reden waarom die verhouding zo blijft is het alom bekende 'old boys network': daar waar bedrijven hun top niet open stellen voor vrouwen wordt een slecht voorbeeld gegeven. Dat dit onder andere komt doordat de selectieprocedures nog zeer masculien zijn is een gegeven. Het is daarom goed dat dit Europabreed wordt aangepakt.

In de Europese Commissie is lang gesoebat over het voorstel van eurocommissaris Reding. Quota zijn dus inmiddels van de baan, maar wetgeving om het doel te bereiken niet. Er is dus geen verplichting om vrouwen aan te nemen, maar wel een verplichting om je selectiecriteria tegen het licht te houden zodat niet alleen naar de ideale man, maar ook naar de ideale vrouw gezocht wordt. Mocht dit onverhoopt niet leiden tot meer vrouwen in een bedrijf dan is dat spijtig, maar wordt een bedrijf daar niet direct op afgerekend. Wel moet het bedrijf de redenen onderzoeken en beschrijven voor het falen en maatregelen nemen om dit voor volgende benoemingen te repareren. Een bedrijf krijgt sancties wanneer het weigert transparant over de selectieprocedures te zijn en die te verbeteren, om niet alleen de baan voor mannen, maar ook voor vrouwen aantrekkelijk te maken.

Het gaat dus om een verplichting om de selectie- en benoemingsprocedures aan te passen als de man-vrouwverhouding te scheef is. Het gaat dan alleen om beursgenoteerde bedrijven en de bedoeling is dat zij streven naar een verhouding in hun raad van toezicht (of raad van commissarissen) van tenminste veertig procent van iedere sekse. Men kan ervoor kiezen om ook de raad van bestuur mee te laten tellen. Als in beide bestuursorganen beide seksen vertegenwoordigd zijn, dan is drieëndertig procent vooralsnog voldoende om niet op de vingers getikt te worden. Van belang is dat het gaat om een inspanningsverplichting en dus niet – zoals vaak gemeld – op afrekening op een eindresultaat. Als bedrijven aantoonbaar hun best doen om de scheve verhouding aan te pakken, zullen zij geen sanctie krijgen als zij er onverhoopt toch niet in slagen de juiste percentages te halen. Zij moeten wel jaarlijks blijven rapporteren over de aard van de problemen en de inspanning steeds intensiveren om sancties te ontlopen.

De procedure

Het Europees Parlement heeft in de commissies Vrouwenrechten en Juridische zaken het voorstel al met een overweldigende meerderheid aangenomen, nu gaat ook het hele Europarlement erover stemmen. Vervolgens zal met de Raad van Ministers onderhandeld worden met de bedoeling een meerderheid te vinden om dit voorstel ook werkelijk tot wetgeving te brengen. Dat zal niet eenvoudig zijn, maar met de huidige politieke situatie in Duitsland zou het wel eens sneller kunnen gaan dan men dacht. Nederland is al langer dwarsligger op dit dossier, de Kamer heeft zelfs met een gelekaartprocedure geprobeerd het voorstel van tafel te krijgen. Zij kreeg echter niet voldoende lidstaten mee om dit voor elkaar te krijgen. Inmiddels is het voorstel wel dusdanig aangepast dat mogelijk meer fracties in de Kamer nu positief gaan staan tegenover het voorstel. De Europese zusterpartijen lijken in ieder geval positief gestemd over het voorliggende voorstel.

Dinsdag 19 november zal het debat in het Europarlement plaats vinden, woensdag zal tussen 12 en 13 uur gestemd worden over het voorstel. GroenLinks zal dan uiteraard berichten over de uitkomst en Marije Cornelissen is uiteraard graag bereid u te woord te staan voor meer informatie.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook